Oferta tygodnia

 

Stanowisko: Pracownik magazynowy

Stawka: minimum 18,30 zł/godz. brutto od zatrudnia do drugiego miesiąca pracy. Średnie wynagrodzenie 3500–4000 zł netto miesięcznie.

Miejsca pracy: Centrum Dystrybucyjne Parzniew

System pracy: 2-zmianowy system pracy, 8-12 godzin dziennie, możliwość pracy 6 dni w tygodniu. Dzienne oraz nocne zmiany, 1 lub 2 przerwy w ciągu dnia.

Obowiązki: kompletowanie i dekompletowanie artykułów kosmetycznych i chemii gospodarczej, wykorzystanie skaneru magazynowego. Na większości działów nie wymagamy obsługi wózków jezdniowych.

Zapewniamy:

 • bezpłatne uzyskanie uprawnień na obsługę wózków jezdniowych, jeżeli są wymagane (pod warunkiem przepracowania okresu umowy),

 • bezpłatne szkolenie na operatora wysokiego składu, koszt egzaminu UDT pokrywa w 50% pracodawca,

 • bezpłatny posiłek dwudaniowy w ciągu dnia pracy,

 • dojazd do pracy firmowym minibusem – kosz 50 zł miesięcznie

 • bezpłatna pomoc w założeniu konta bankowego,

 • dodatkowa gratyfikacja w postaci karty MultiSport,

 • możliwość uzyskania zaliczki na poczet wynagrodzenia,

 • premia za jakość pracy i wydajność,

 • premia za przepracowany okres zgodnie z zawartą umową,

 • opieka koordynatora w Twoim języku,

 • legalne zatrudnienie,

 • terminowo wypłacane wynagrodzenie do 20-go każdego miesiąca na konto pracownika,

 • stabilną pracę z możliwością awansu,

 • mieszkanie za 400 złotych miesięcznie (pobierane z wynagrodzenia)

 • możliwość wyrobienia zezwolenia na pracę,

 • przygotowanie dokumentów do uzyskania karty pobytu

 • możliwość zatrudnienia par.

Wymagania:

 • chęć do pracy i zarabiania,

 • uprawnienia na obsługę wózków jezdniowych unoszących i/lub podnośnikowych –na niektórych działach

 • zaświadczenie psychotechniczne – 65 zł (możliwość uzyskania zaliczki na ten cel)- na niektórych działach

 • badanie Sanepid (ok. 80-100 zł)

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,

 • rozumienie j.polskiego,

 • prawo jazdy kat.B

Nr certyfikatu Agencji Pracy 5703

Nr certyfikatu Agencji Pracy 20388

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Personnel International BPO Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gliwickiej 35 w Tarnowskich Górach.

 Do aplikacji prosimy załączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej rekrutacji(zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)” .

Jednocześnie informujemy o możliwości dobrowolnego zamieszczenia poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Zgoda jest dobrowolna ale obowiązkowa w przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

Ponadto, informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

  

 

Должность: работник склада

Ставка: минимально 18,30 зл/час брутто до второго месяца работы. В среднем зарплата составляет 3500-4000 злотых нетто за месяц.

Место работы: Pruszkówколо Варшавы)

График работы: 2 сменный, 8-12 рабочих часов на день, возможность работать 6 дней в неделю. Дневные и ночные смены. 1-2 перерыва в течении дня.

Рабочие обязанности: комплектация и декомплектация косметики и бытовой химии, используя складской сканер. В большинстве отделов не требуется обслуживания погрузчиков.

Гарантируем:

 • Бесплатное получение разрешения на управление вилочным погрузчиком (при условии работы до конца договора)

 • бесплатный сертифицированный курс обучения на «Оператора вилочного погрузчика на высокий склад», работодатель покрывает 50% стоимости экзамена UDT

 • бесплатное двухразовое питание в течение рабочего дня

 • довоз до работы микроавтобусом -50 злотых ежемесячно

 • бесплатную помощь в оформлении банковского счета в Польше

 • дополнительные бонусы в виде получения карты MultiSport

 • возможность получения аванса в счет зарплаты

 • бонусы за качественную работу и производительность

 • премии за отработанный период согласно договора

 • опеку опытного координатора, говорящего на Вашем языке

 • легальное трудоустройство

 • своевременно выплаченную зарплату на банковский счет работника до 20 числа каждого месяца

 • стабильную работу с возможностью карьерного роста

 • предоставление жилья за 400 злотых / месяц ( высчитывается с зарплаты)

 • возможность получения Воевудского разрешения на работу,

 • подготовка необходимых документов для получения карты побыта

 • возможность трудоустройства пар.

Требования:

 • желание работать и зарабатывать;

 • разрешение на управление вилочным погрузчиком (на некоторых отделах)

 • психотесты— 65 злотых ( возможность получения этой суммы в качестве аванса )

 • oбследование бактериологической лаборатории (80-100 злотых)

 

 • Приветствуется:

 • опыт работы на подобной должности

 • понимание польского языка

 • наличие водительских прав кат.В.

 

Сертификат агентства труда: 5703

 

 

Посада: працівник складу

Ставка: минимально 18,30 зл / год брутто до другого місяця роботи. В середньому зарплата становить 3500-4000 злотих нетто за місяць.

Місце роботи: Pruszków (біля Варшави)

Графік роботи: 2 змінний, 8-12 робочих годин. Може бути 6 днів в тиждень. Денні та нічні зміни. 1-2 перерви 30 хвилин на обід в залежності від тривалості зміни

Робочі обов'язки: комплектація і декомплектація косметики і побутової хімії, використовуючи складський сканер. У більшості відділів не вимагаємо обслуговування навантажувачів.

Гарантуємо:

 • Безкоштовне отримання дозволу на управління вилковим навантажувачем (за умови роботи до кінця договору)

 • безкоштовний сертифікований курс навчання на «Оператора вилочного навантажувача на високий склад», роботодавець покриває 50% вартості іспиту UDT

 • безкоштовне дворазове харчування протягом робочого дня

довезення до роботи мікроавтобусом-50 злотих щомісячно

безкоштовну допомогу в оформленні банківського рахунку в Польщі

додаткові бонуси у вигляді отримання карти MultiSport

можливість отримання авансу в рахунок зарплати

бонуси за якісну роботу і продуктивність

премії за відпрацьований період згідно договору

опіку досвідченого координатора, який розмовляє Вашою мовою

легальне працевлаштування

своєчасно виплачену зарплату на банківський рахунок працівника до 20 числа кожного місяця

стабільну роботу з можливістю карєрного росту

надання житла за 400 злотих / місяць (вираховується із зарплати)

можливість отримання Воєвудського дозволу на роботу,

підготовка документів для отримання карти побиту

 • можливість працевлаштування пар.

Вимоги:

бажання працювати і заробляти;
• дозвіл на управління вилковим навантажувачем (на деяких відділах)

психотести- 65 злотих (можливість отримання цієї суми в якості авансу)

oбстеження бактеріологічної лабораторії (80-100 злотих)

 

Бажано:

 • досвід роботи на подібній посаді

 • розуміння польської мови

 • наявність водійських прав кат.В.

Сертифікат агентства праці: 5703

 

Jak aplikować?

Aby przesłać swoje CV, użyj formularza rekrutacyjnego.

Infolinia rekrutacyjna:

  +48 512 44 05 06

Obecne zatrudnienie

1850

Pracowników

Wieloletnia współpraca z

15

dużymi markami w branży logistycznej

Obsługa

35

lokalizacji w kraju i za granicą

Nasi klienci:

 • 1