Oferta tygodnia

Stanowisko: Pracownik magazynowy

 

Stawka w pierwszym miesiącu pracy: 

- dla osób do 26 roku życia pod pewnymi warunkami:  20,50zł netto/godz,

 dla osób do 26 roku życia  z "ulgą dla młodych":  17,10 zł netto/godz,

- dla osób powyżej 26 roku życia: 15,00 zł netto/godz

Stawka po pierwszym miesiącu pracy: 

- w systemie akordowym w oparciu o wydajność

Informacyjnie: na tym projekcie możesz zarobić nawet 9000 zł netto miesięcznie

Podczas zatrudnienia gwarantujemy Ci opiekę koordynatora mówiącego w Twoim języku,  zakwaterowanie i dowóz do pracy, a dodatkowo

podczas odbywania kwarantanny bezpłatne zakwaterowanie, dojazd  oraz dowóz żywności na miejsce kwarantanny.

 

Miejsce pracy: Żnin, Radomsko, Czeladź

System pracy: 2-zmianowy system pracy, 8-12 godzin dziennie, możliwość pracy 6 dni w tygodniu. Dzienne oraz nocne zmiany, 1 lub 2 przerwy w ciągu dnia.

Obowiązki: kompletowanie towaru według zamówienia. Obsługa wózków jezdniowych unoszących i/lub podnośnikowych, skanerów, terminali. Inne czynności wymienione powyżej.

Zapewniamy:

 • bezpłatne uzyskanie uprawnień na obsługę wózków jezdniowych (pod warunkiem przepracowania okresu umowy),

 • bezpłatne szkolenie na operatora wysokiego składu, koszt egzaminu UDT pokrywa w 50% pracodawca,

 • bezpłatny 1 lub 2 posiłki dwudaniowe w ciągu dnia pracy (w zależności od ilości godzin),

 • bezpłatny (1 raz w miesiącu) dodatkowy posiłek FOOD TRUCK przy przepracowaniu całego miesiąca,

 • bezpłatne, bez ograniczeń napoje ciepłe i zimne np. herbata, kawa, sok malinowy,

 • bezpłatna pomoc w założeniu konta bankowego,

 • dodatkowa gratyfikacja w postaci karty MultiSport,

 • możliwość uzyskania zaliczki na poczet wynagrodzenia,

 • premia za jakość pracy i wydajność,

 • premia za przepracowany okres zgodnie z zawartą umową,

 • opieka koordynatora w Twoim języku,

 • legalne zatrudnienie,

 • terminowo wypłacane wynagrodzenie do 20-go każdego miesiąca na konto pracownika, premia za przepracowanie całego okresu umowy: 250zł 

 • stabilną pracę z możliwością awansu,

 • mieszkanie za 400 złotych miesięcznie (pobierane z wynagrodzenia),  dla osób posiadających własne mieszkanie dopłata: 100zł 

 • możliwość wyrobienia zezwolenia na pracę,

 • p przygotowanie dokumentów do uzyskania karty pobytu

 • możliwość uczestniczenia w różnych imprezach integracyjnych np. rozgrywki piłkarskie, ogniska, imprezy okolicznościowe,

 • dojazd do pracy firmowym minibusem ko szt 50 zł miesięcznie.

Wymagania:

 • chęć do pracy i zarabiania,

 • uprawnienia na obsługę wózków jezdniowych unoszących i/lub podnośnikowych,

 • zaświadczenie psychotechniczne – 65 zł (możliwość uzyskania zaliczki na ten cel)

 • badanie Sanepid (ok. 80-100 zł)

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,

 • rozumienie j.polskiego,

 • prawo jazdy kat.B

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Personnel International BPO Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 52a, Gliwice.

 Do aplikacji prosimy załączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej rekrutacji(zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)” .

Jednocześnie informujemy o możliwości dobrowolnego zamieszczenia poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Zgoda jest dobrowolna ale obowiązkowa w przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

Ponadto, informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

 

Должность: работник склада

 

Ставка:

- для лиц моложе 26 лет при определенных условиях20,10 злотых нетто/час

- для лиц моложе 26 лет: 17,10злотых нетто/час

- для лиц старше 26 лет: 15,00 злотых нетто/час

Место работы: Żnin, Radomsko, Czeladź

 

График работы: 2 сменный, 8-12 рабочих часов на день, возможность работать 6 дней в неделю. Дневные и ночные смены. 1-2 перерыва в течении дня.

 

Рабочие обязанности: комплектация товаров в соответствии с заказом. Погрузочно-разгрузочные работы и / или обслуживание складского сканера, терминала. Другие виды деятельности, перечисленные выше.

 

Гарантируем:

 • Бесплатное получение разрешения на управление вилочным погрузчиком (при условии работы до конца договора)

 • бесплатный сертифицированный курс обучения на «Оператора вилочного погрузчика на высокий склад», работодатель покрывает 50% стоимости экзамена UDT

 • 1 или 2 бесплатных приема пищи в течение рабочего дня (в зависимости от количества часов),

 • бесплатно (один раз в месяц) дополнительное питание FOOD TRUCK при работе в течении всего месяца,

 • бесплатные неограниченные горячие и холодные напитки, например чай, кофе, малиновый сок

 • бесплатную помощь в оформлении банковского счета в Польше

 • дополнительные бонусы в виде получения карты MultiSport

 • возможность получения аванса в счет зарплаты

 • бонусы за качественную работу и производительность

 • премии за отработанный период согласно договора

 • опеку опытного координатора, говорящего на Вашем языке

 • легальное трудоустройство

 • своевременно выплаченную зарплату на банковский счет работника до 20 числа каждого месяца

 • стабильную работу с возможностью карьерного роста

 • предоставление жилья за 400 злотых / месяц ( высчитывается с зарплаты)

 • возможность получения Воевудского разрешения на работу,

 • подготовка необходимых документов для получения карты побыта

 • возможность участвовать в различных интеграционных мероприятиях, например, футбольных играх, пикниках и тд

 • довоз до работы микроавтобусом 50 злотых ежемесячно

 

Требования:

 • желание работать и зарабатывать;

 • разрешение на управление вилочным погрузчиком

 • психотесты 65 злотых ( возможность получения этой суммы в качестве аванса )

 • oбследование бактериологической лаборатории (80-100 злотых)

Приветствуется:

 • опыт работы на подобной должности

 • понимание польского языка

 • наличие водительских прав кат.В.

 

Посада: працівник складу

Ставка:

- для осіб до 26 років за певних умов:  20,10 злотих нетто/год.

- для осіб до 26 років:  17,10 злотих нетто/год.

- для осіб старше 26 років: 15,00 злотих нетто /год.

Місце роботи: Żnin, Radomsko, Czeladź

Графік роботи: 2 змінний, 8-12 робочих годин. Може бути 6 днів в тиждень. Денні та нічні зміни. 1-2 перерви 30 хвилин на обід в залежності від тривалості зміни

Робочі обов'язки: комплектація товарів відповідно до замовлення. Вантажно-розвантажувальні роботи і / або обслуговування складського сканера, терміналу. Інші види діяльності, перераховані вище.

Гарантуємо:

 • Безкоштовне отримання дозволу на управління вилковим навантажувачем (за умови роботи до кінця договору)

безкоштовний сертифікований курс навчання на «Оператора вилочного навантажувача на високий склад», роботодавець покриває 50% вартості іспиту UDT

1 або 2 безкоштовних прийоми їжі протягом робочого дня (в залежності від кількості годин),

безкоштовно (один раз на місяць) додаткове харчування FOOD TRUCK за умови відпрацювання усього місяця,

безкоштовні необмежені гарячі і холодні напої, наприклад чай, кава, малиновий сік

безкоштовну допомогу в оформленні банківського рахунку в Польщі

додаткові бонуси у вигляді отримання карти MultiSport

 

можливість отримання авансу в рахунок зарплати

бонуси за якісну роботу і продуктивність

премії за відпрацьований період згідно договору

опіку досвідченого координатора, який розмовляє Вашою мовою

легальне працевлаштування

своєчасно виплачену зарплату на банківський рахунок працівника до 20 числа кожного місяця

стабільну роботу з можливістю кар’єрного росту

надання житла за 400 злотих / місяць (вираховується з зарплати)

можливість отримання Воєвудського дозволу на роботу,

підготовка документів для отримання карти побиту

можливість брати участь в різних інтеграційних заходах, наприклад, футбольних іграх, пікніках і тд,

 • довезення до роботи мікроавтобусом- 50 злотих щомісячно

 
Вимоги:

 • бажання працювати та заробляти;

 • дозвіл на управління вилковим навантажувачем

 • психотести- 65 злотих (можливість отримання цієї суми в якості авансу)

 • oбстеження бактеріологічної лабораторії (80-100 злотих)
 

Бажано:

 • досвід роботи на подібній посаді

 • розуміння польської мови

 • наявність водійських прав кат.В.

 

 

Jak aplikować?

Aby przesłać swoje CV, użyj formularza rekrutacyjnego.

Infolinia rekrutacyjna:

  +48 512 44 05 06

Obecne zatrudnienie

935

Pracowników

Wieloletnia współpraca z

15

dużymi markami w branży logistycznej

Obsługa

32

lokalizacji w kraju i za granicą

Nasi klienci:

 • 1