Magazynier wydania towau- Niemcy

Miejsce pracy

Niemcy
Kontakt k.hryhoryshyn@personnel.com.pl
(+48)501 955 654

Opis

Stanowisko: Pracownik magazynowy - komisjonowanie towaru (1 etat)

Stawka: od 10,10 do 12 euro brutto za godzinę + premia w zależności od wydajności; 12 euro brutto/godz. przy wykonanej normie magazynowej.

Miejsca pracy: Niemcy: Berlin, Koblenz, Lauenau, Bonen, Kitzingen, Guteborn, Erfurt, Ganderkesee

Dział magazynu: suchy, chłodnia, mroźnia

Obowiązki: Kompletacja zamówień przy pomocy zestawu słuchawkowego lub monitora/skanera, w zależności od magazynu; praca polega na zbieraniu towaru w magazynie - poruszając się na małym wózku elektrycznym, wożąc za sobą paletę, na której układany jest zebrany towar

Przy pracy na systemie słuchawkowym należy znać liczebniki i komendy potrzebne do kompletacji zamówień. (30 słów w j.niemieckim – do nauczenia w ciągu 2 dni + liczebniki w j.niemieckim)

Zapewniamy:

 • niemiecką umowę o pracę na pełnym wymiarze czasu pracy w języku zrozumiałym dla pracownika (np. j.polski, j.rosyjski, j.rumuński),

 • terminowo wypłacane wynagrodzenie (do 15-go dnia roboczego miesiąca),

 • zakwaterowanie najczęściej w pokojach dwuosobowych, koszt 200€ miesięcznie - kwota potrącana z wynagrodzenia,

 • dojazd do pracy firmowym samochodem – koszt około 1€ dziennie,

 • bezpłatną pomoc w zameldowaniu, uzyskaniu numeru podatkowego, zgłoszeniu do opieki zdrowotnej, uzyskaniu konta bankowego,

 • stałą opiekę polskojęzycznego/ rosyjskojęzycznego brygadzisty,

 • możliwość uzyskania zaliczki na poczet wynagrodzenia w wysokości 150€ pod warunkiem przepracowania minimum 2 tygodni,

 • możliwość otrzymania premii (4€ dziennie) przez pracownika - kierowcę dowożącego do pracy własnym samochodem co najmniej 3 pracowników lub kierującego firmowym samochodem ,

 • wynagrodzenie oraz inne świadczenia według prawa niemieckiego,

 • odzież ochronna przy pracy na dziale mroźnia.

Wymagania dokumentacyjne:

- ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport wydany przez kraj UNII EUROPEJSKIEJ),
- dwa zdjęcia paszportowe potrzebne do zgłoszenia w kasie chorych i zameldowania w urzędzie (istnieje możliwość wyrobienia ich np. w urzędzie – koszt ok. 7€ za cztery zdjęcia),
- akt małżeństwa w wersji europejskiej (w celu potwierdzenia i zmiany klasy podatkowej, potrzebny podczas zameldowania).

Inne wymagania:

 • własne obuwie ochronne z metalowym przodem (wymóg konieczny)

 • ubranie umożliwiające pracę: spodnie, koszulka, bluza , ew. kamizelka, czapka w razie pracy na dziale Mopro.

 

Rzeczy osobiste, które należy zabrać ze sobą na wyjazd:

 • gotówkę w wysokości min. 200€ ( pieniądze potrzebne na utrzymanie do czasu otrzymania pierwszego wynagrodzenia),

 • kołdra, poduszka, prześcieradło, ręczniki,

 • podstawowe naczynia( tj.: garnek, patelnia, talerz, kubek, sztućce),

 • środki higieny osobistej.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w kompletacji zamówień magazynowych

 • rozumienie j.polskiego

 • prawo jazdy kat.B

 • własny samochód

 

Nr certyfikatu Agencji Pracy 5703

Nr certyfikatu Agencji Pracy 20388

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Personnel International BPO Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gliwickiej 35 w Tarnowskich Górach.

W związku z tym, że poszukujemy pracowników dla naszego Klienta , Twoja zgoda obejmuje także zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy oraz na przetwarzanie przez niego Twoich danych osobowych dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

 Do aplikacji prosimy obowiązkowo załączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej rekrutacji(zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)” .

Jednocześnie informujemy o możliwości dobrowolnego zamieszczenia poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Zgoda jest dobrowolna ale obowiązkowa w przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

Ponadto, informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

 

складской работник - комплектовщик

 

Должность: Работник склада - комплектация заказов

Ставка: от 10,10 до 12 евро брутто в час + бонус в зависимости от производительности; 12 евро брутто/час при условии выполнения складской нормы

Место работы: Берлин, Кобленц, Лауэнау, Бонен, Китцинген, Гетеборн, Эрфурт, Гандеркесе

График работы: сухой, холодный, морозильный

Рабочие обязанности: .Комплектация заказов с помощью наушников или монитора/сканера, в зависимости от склада; работа заключается в сборе товаров на складе - передвижение на небольшом электрическом погрузчике, на котором находится поддон, на который помещен собранный товар.

При работе с наушниками необходимо знать цифры и команды, необходимые для комплектации заказа. (30 слов на немецком языке - для обучения в течение 2 дней + цифры на немецком языке)

Гарантируем:

 • Немецкий трудовой договор на полный рабочий день на понятном для работника языке (например, польском, русском, румынском),

 • своевременная выплата вознаграждения (к 15-му рабочему дню месяца)

 • проживание в основном в двухместных номерах, стоимость 200 евро в месяц - сумма вычитается из зарплаты

 • проезд до работы фирменным автомобилем - стоимость около 1 € в день

 • бесплатная помощь в регистрации, получение налогового номера, регистрация в системе здравоохранения, получение банковского счета,

 • постоянная опека со сторны польско/русскоговорящего бригадира

 • возможность получения авансового платежа в размере 150 евро в счёт вашей зарплаты при условии, что вы проработали минимум 2 недели

 • возможность получения бонуса (4 € в день) сотрудником - водителем, который довозит до работы не менее чем 3 сотрудников свои автомобилем или ведёт служебный автомобиль

 • вознаграждение и другие льготы в соответствии с немецким законодательством

 • защитная одежда при работе в морозильной камере

Требования:

- действующий документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности или паспорт, выданный страной Европейского Союза),

- две паспортные фотографии, необходимые для регистрация в больничной кассе и для прописки (есть возможность сделать их, например, в конторе - стоимость около 7€ за четыре фотографии),

- Европейское свидетельство о браке (для подтверждения и изменения класса налога, необходимого на момент регистрации)

Прочие требования:

 • обственная защитная обувь с металлической передней частью (требуется)

 • одежда для работы: брюки, футболка, толстовка, жилет, кепка при работе в отделении Mopro

Личные вещи, которые нужно взять с собой на время выезда:

 • наличные деньги в количестве мин. 200€ (деньги, необходимые для жизни до получения первой зарплаты),

 • одеяло, подушка, простыня, полотенца,

 • базовая посуда (т.е.: кастрюля, сковорода, тарелка, кружка, столовые приборы),

 • средства личной гигиены.

 

Приветствуется:

- опыт в комплектации заказов на складе,

- понимание польского языка,

- водительские права категории В

- собственный автомобиль

 

Сертификат агентства труда: 5703

Сертификат агентства труда: 20388

 

Посада: працівник складу- комплектування товару (ціла ставка)

Ставка:від 10,10 до 12 євро брутто за годину + бонус залежно від результатів роботи; 12 євро брутто / годину при виконанні норми на складі.

Місце роботи: Німеччина: Берлін, Кобленц, Лауенау, Бонен, Кітцінген, Гутеборн, Ерфурт, Гандеркезе

Відділ складу: теплий, холодильник, морозильна камера:

Робочі обов'язки: Комплектація замовлення за допомогою гарнітури або монітора / сканера, залежно від складу; робота полягає в зборі товарів на складі - пересуваючись на маленькому електричному навантажувачі, везучи за собою піддон, на якому вже знахожиться зібраний товар.
Працюючи зі системою навушників, ви повинні знати цифри та команди, необхідні для виконання замовлень. (30 слів німецькою мовою - до вивчення протягом 2 днів + цифри німецькою мовою)

Гарантуємо:

 • німецький трудовий договір на повний робочий день написаний мовою,  зророзумілою для працівника (наприклад, польською, російською, румунською),

 • винагорода, виплачена вчасно (до 15-го робочого дня місяця),

 • проживання зазвичай у двомісних кімнатах, вартість 200 € на місяць - сума вираховується із заробітної плати,

 • доїзд на роботу - службовим автомобілем - вартість приблизно 1 євро на день,

 • безкоштовна допомога в реєстрації, отриманні податкового номера, поданні заяви до органу охорони здоров'я, отриманні банківського рахунку,

 • постійне координування  польсько / російськомовного бригадира

 • можливість отримання авансу  за рахунок винагороди в розмірі 150 євро за умови відпрацювання як мінімум 2 тижнів,

 • можливість отримання премії (4 євро на день) якщо Ви як працівник-водій довозите щонайменше 3 працівників на роботу  власним автомобілем або якщо Ви водій службового автомобіля,

 • винагорода та інші пільги відповідно до  німецького законодавства,

 • захисний одяг для роботи в морозильній камері.

Вимоги:

 • дійсний документ, що засвідчує особу (посвідчення особи або паспорт, виданий країною Європейського Союзу),

 • дві паспортні фотографії , необхідні для записування в медичну касу та реєстрації в держустанові (є можливість зробити їх, наприклад, в держустанові - вартість приблизно 7 євро за чотири фотографії)
 • Європейська версія свідоцтва про шлюб (для підтвердження та зміни податкового класу, необхідного під час реєстрації).

Інші вимоги:
• власне захисне взуття з металевою всавкою (обов’язкова вимога)
• робочий одяг: штани, футболка, світшот або жилет, кепка під час роботи у відділі Mopro.

Особисті речі, які потрібно взяти з собою в поїздку:

 • готівка у розмірі мінімум 200 € (гроші, необхідні на прожиття до отримання першої зарплати)

 • ковдра, подушка, простирадло, рушники,

 • основний посуд (тобто каструля, сковорідка, тарілка, кружка, столові прилади),

 • засоби особистої гігієни. .

 

Вітається:

 • досвід роботи комплектувальника на складі

 • розуміння польської мови

 • водійські права кат.B

 • власний автомобіль

 

 

Сертифікат агентства праці: 5703

Сертифікат агентства праці: 20388

Certyfikat Agencji Zatrudnienia nr: 5703

Znajdź ofertę pracy

Jak aplikować?

Aby przesłać swoje CV, użyj formularza rekrutacyjnego.

Infolinia rekrutacyjna:

  +48 32 441 91 50