Magazynier- Parzniew, Wronki, Wyszków o. Warszawy

Miejsce pracy

mazowieckie, Polska
Kontakt y.rusetska@personnel.com.pl
(+48)690 201 676

Opis

 Stanowisko: Pracownik magazynowy

 

Stawka w pierwszym miesiącu pracy: 

- dla osób do 26 roku życia pod pewnymi warunkami20,50zł netto/godz,

- dla osób do 26 roku życia z "ulgą dla młodych": 17,10 zł netto/godz,

- dla osób powyżej 26 roku życia: 14,30 zł netto/godz

Stawka po pierwszym miesiącu pracy: 

- w systemie akordowym w oparciu o wydajność

Informacyjnie: na tym projekcie możesz zarobić nawet 6500 zł netto miesięcznie

Podczas zatrudnienia gwarantujemy Ci opiekę koordynatora mówiącego w Twoim języku,  zakwaterowanie i dowóz do pracy, a dodatkowo

podczas odbywania kwarantanny bezpłatne zakwaterowanie, dojazd  oraz dowóz żywności na miejsce kwarantanny.

 

Miejsca pracy: Parzniew, Wronki, Wyszków

 

System pracy: 2-zmianowy system pracy, 8-12 godzin dziennie, możliwość pracy 6 dni w tygodniu. Dzienne oraz nocne zmiany, 1 lub 2 przerwy w ciągu dnia.

 

Obowiązki: kompletowanie i dekompletowanie artykułów kosmetycznych i chemii gospodarczej, wykorzystanie skaneru magazynowego. Na większości działów nie wymagamy obsługi wózków jezdniowych.

 

Zapewniamy:

 • bezpłatne uzyskanie uprawnień na obsługę wózków jezdniowych, jeżeli są wymagane (pod warunkiem przepracowania okresu umowy),

 • bezpłatne szkolenie na operatora wysokiego składu, koszt egzaminu UDT pokrywa w 50% pracodawca,

 • bezpłatny posiłek dwudaniowy w ciągu dnia pracy,

 • dojazd do pracy firmowym minibusem – kosz 50 zł miesięcznie

 • bezpłatna pomoc w założeniu konta bankowego,

 • dodatkowa gratyfikacja w postaci karty MultiSport,

 • możliwość uzyskania zaliczki na poczet wynagrodzenia,

 • premia za jakość pracy i wydajność,

 • premia za przepracowany okres zgodnie z zawartą umową,

 • opieka koordynatora w Twoim języku,

 • legalne zatrudnienie,

 • terminowo wypłacane wynagrodzenie do 20-go każdego miesiąca na konto pracownika,

 • stabilną pracę z możliwością awansu,

 • mieszkanie za 400 złotych miesięcznie (pobierane z wynagrodzenia)

 • możliwość wyrobienia zezwolenia na pracę,

 • przygotowanie dokumentów do uzyskania karty pobytu

 • możliwość zatrudnienia par.

 

Wymagania:

 • chęć do pracy i zarabiania,

 • uprawnienia na obsługę wózków jezdniowych unoszących i/lub podnośnikowych –na niektórych działach

 • zaświadczenie psychotechniczne – 65 zł (możliwość uzyskania zaliczki na ten cel)- na niektórych działach

 • badanie Sanepid (ok. 80-100 zł)

 

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,

 • rozumienie j.polskiego,

 • prawo jazdy kat.B

Nr certyfikatu Agencji Pracy 5703

Nr certyfikatu Agencji Pracy 20388

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Personnel International BPO Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 52a, Gliwicach.

 Do aplikacji prosimy załączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej rekrutacji(zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)” .

Jednocześnie informujemy o możliwości dobrowolnego zamieszczenia poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Zgoda jest dobrowolna ale obowiązkowa w przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

Ponadto, informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

  

 

Должность: работник склада

 

Ставка в перший місяць роботи :

- для осіб до 26 років за певних умов20,10 злотих нетто/год.

- для осіб до 26 років: 17,10 злотих нетто/год.

- для осіб старше 26 років: 14,30 злотих нетто /год.

Ставка після першого місяця роботи:

- акордна система на основі продуктивності

Для інформації: на цьому проекті ви можете заробляти до 6500 злотих нетто на місяць.

 

Під час працевлаштування ми гарантуємо Вам турботу координатора, який розмовляє вашою мовою, проживання та транспорт до роботи, і додатково під час карантину, безкоштовне проживання, транспорт та доставки їжі до місця карантину.

 

Место работы: Parzniew, Wronki, Wyszków

 

График работы: 2 сменный, 8-12 рабочих часов на день, возможность работать 6 дней в неделю. Дневные и ночные смены. 1-2 перерыва в течении дня.

 

Рабочие обязанности: комплектация и декомплектация косметики и бытовой химии, используя складской сканер. В большинстве отделов не требуется обслуживания погрузчиков.

 

Гарантируем:

 • Бесплатное получение разрешения на управление вилочным погрузчиком (при условии работы до конца договора)

 • бесплатный сертифицированный курс обучения на «Оператора вилочного погрузчика на высокий склад», работодатель покрывает 50% стоимости экзамена UDT

 • бесплатное двухразовое питание в течение рабочего дня

 • довоз до работы микроавтобусом -50 злотых ежемесячно

 • бесплатную помощь в оформлении банковского счета в Польше

 • дополнительные бонусы в виде получения карты MultiSport

 • возможность получения аванса в счет зарплаты

 • бонусы за качественную работу и производительность

 • премии за отработанный период согласно договора

 • опеку опытного координатора, говорящего на Вашем языке

 • легальное трудоустройство

 • своевременно выплаченную зарплату на банковский счет работника до 20 числа каждого месяца

 • стабильную работу с возможностью карьерного роста

 • предоставление жилья за 400 злотых / месяц ( высчитывается с зарплаты)

 • возможность получения Воевудского разрешения на работу,

 • подготовка необходимых документов для получения карты побыта

 • возможность трудоустройства пар.

 

Требования:

 • желание работать и зарабатывать;

 • разрешение на управление вилочным погрузчиком (на некоторых отделах)

 • психотесты— 65 злотых ( возможность получения этой суммы в качестве аванса )

 • oбследование бактериологической лаборатории (80-100 злотых)

 

 • Приветствуется:

 • опыт работы на подобной должности

 • понимание польского языка

 • наличие водительских прав кат.В.

 

Сертификат агентства труда: 5703

 

 

Посада: працівник складу

 

Ставка за первый месяц работы :

- для лиц моложе 26 лет при определенных условиях20,10 злотых нетто/час

- для лиц моложе 26 лет:17,10 злотых нетто/час

- для лиц старше 26 лет: 14,30 злотых нетто/час

Ставка после первого месяца работы:

- сдельная форма оплаты труда, основанная на производительности

Информационно: на этом проекте вы можете зарабатывать до 6500 PLN нетто в месяц

Во время вашего трудоустройства мы гарантируем вам координатора, говорящего на вашем языке, жилье и транспорт до места работы,

и дополнительно бесплатное проживание, доезд  и транспортировка в карантинное учреждение во время карантина, доставка продуктов питания в место прохождения  карантина

 

Місце роботи: Parzniew, Wronki, Wyszków

 

Графік роботи: 2 змінний, 8-12 робочих годин. Може бути 6 днів в тиждень. Денні та нічні зміни. 1-2 перерви 30 хвилин на обід в залежності від тривалості зміни

 

Робочі обов'язки: комплектація і декомплектація косметики і побутової хімії, використовуючи складський сканер. У більшості відділів не вимагаємо обслуговування навантажувачів.

 

Гарантуємо:

 • Безкоштовне отримання дозволу на управління вилковим навантажувачем (за умови роботи до кінця договору)

 • безкоштовний сертифікований курс навчання на «Оператора вилочного навантажувача на високий склад», роботодавець покриває 50% вартості іспиту UDT

 • безкоштовне дворазове харчування протягом робочого дня

довезення до роботи мікроавтобусом-50 злотих щомісячно

безкоштовну допомогу в оформленні банківського рахунку в Польщі

додаткові бонуси у вигляді отримання карти MultiSport

можливість отримання авансу в рахунок зарплати

бонуси за якісну роботу і продуктивність

премії за відпрацьований період згідно договору

опіку досвідченого координатора, який розмовляє Вашою мовою

легальне працевлаштування

своєчасно виплачену зарплату на банківський рахунок працівника до 20 числа кожного місяця

стабільну роботу з можливістю карєрного росту

надання житла за 400 злотих / місяць (вираховується із зарплати)

можливість отримання Воєвудського дозволу на роботу,

підготовка документів для отримання карти побиту

 • можливість працевлаштування пар.

 

Вимоги:

бажання працювати і заробляти;
• дозвіл на управління вилковим навантажувачем (на деяких відділах)

психотести- 65 злотих (можливість отримання цієї суми в якості авансу)

• oбстеження бактеріологічної лабораторії (80-100 злотих)

 

Бажано:

 • досвід роботи на подібній посаді

 • розуміння польської мови

 • наявність водійських прав кат.В.

Сертифікат агентства праці: 5703

 

Certyfikat Agencji Zatrudnienia nr: 5703

Znajdź ofertę pracy

Jak aplikować?

Aby przesłać swoje CV, użyj formularza rekrutacyjnego.

Infolinia rekrutacyjna:

  +48 32 441 91 50