Zatrudnienie obcokrajowców

W ramach naszych usług z zakresu pracy tymczasowej mamy możliwość zatrudnienia również obcokrajowców, głównie obywateli Ukrainy. W chwili obecnej posiadamy oddziały w Czerniowcach oraz w Czernichowie.

 

Według życzenia Klienta mamy możliwość zatrudnienia pracowników z Ukrainy na podstawie:

  • Umowy o pracę
  • Umowy cywilno-prawnej (zlecenie).

 

Tak samo jak Polacy, podlegają oni przepisom praca pracy, Kodeksu Cywilnego i innym.

Wg. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011r, w którym § 1 ust.1 pkt 22 stanowi, iż wykonywanie pracy przez cudzoziemców będących obywatelami m.in. Ukrainy, wykonującymi pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, jeżeli przed podjęciem przez cudzoziemca pracy powiatowy urząd pracy zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia pracy temu cudzoziemcowi.

Na podstawie art. 90 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: „Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę”.

Z nami Klient nie musi się martwić o formalności związane z wyrobieniem pozwolenia na pracę. Gwarantujemy również obsługę koordynatora polskojęzycznego w każdej grupie cudzoziemców.

 

Poczuwamy się też do obowiązku zapewnienia naszym pracownikom:

  • Zakwaterowania w pobliżu miejsca pracy,
  • Dojazdu do pracy.