Każda kobieta pracując i objęta ubezpieczeniem społecznym, zachodząc w ciążę ma prawo do skorzystania z przywilejów związanych z macierzyństwem. Jednym z nich jest urlop macierzyński, czyli okres zawieszenia działalności zawodowej ze względu na urodzenie dziecka i jest to zasiłek wypłacany przez ZUS.

Czy forma zatrudnienia ma znaczenie?

Tak. Na możliwość skorzystania z prawa do urlopu związanego z macierzyństwem mogą liczyć wyłącznie kobiety zatrudnione na umowie o pracę. Może się jednak zdarzyć, że zapis o gwarantowanym wynagrodzeniu znajdzie się w umowie zlecenie. Są to jednak bardzo indywidualne kwestie i zależą od woli zleceniodawcy, ponieważ w tym wypadku brak jest jakichkolwiek gwarancji ustawowych.

Powyższe kryterium nie warunkuje jednak wypłaty zasiłku macierzyńskiego, bowiem ten przysługuje każdej ubezpieczonej chorobowo kobiecie, bez względu na formę zatrudnienia.

Zgodnie z kodeksem pracy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

  1. 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

  2. 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwójki dzieci przy jednym porodzie,

  3. 33 tygodnie – w przypadku urodzenia trójki dzieci przy jednym porodzie,

  4. 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

  5. 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

 

Istnieje możliwość, wykorzystania przez kobietę urlopu macierzyńskiego przed porodem. Jednak nie więcej niż 6 tygodni.
Obligatoryjnym okresem, który musi wykorzystać kobieta po urodzeniu dziecka jest 14 tygodni. Po tym czasie istnieje możliwości zrezygnowania z pozostałej części pod warunkiem, że wykorzysta go pracujący i ubezpieczony ojciec dziecka sprawując osobistą opiekę nad noworodkiem.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie w tym czasie to kształtuje się to następująco:

  • 100% przeciętnego wynagrodzenia w okresie ostatnich 12 miesięcy

  • 80% przeciętnego wynagrodzenia, jeśli matka dziecka złoży – nie później niż 21 dni po porodzie wniosek o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

 

 

Urlop rodzicielski to kolejna następująca forma zwolnienia z obowiązków dla świeżo upieczonych rodziców. Tym razem przysługuje on obojgu rodzicom, a jego maksymalna długość wynosi 32 tygodnie ( w przypadku ciąży mnogiej 34). Mama i tata mogą z urlopu korzystać jednocześnie, przy czym łącznie nie mogą przekroczyć limitu ww. maksymalnej długości.

 

Urlop ten udzielany jest jednorazowo lub maksymalnie w czterech częściach (nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończyło 6 lat).
Kolejną zasadą jest to, że żadna z części nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem pierwszej przypadającej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, której minimum to 6 tygodni.

Urlop ten udzielany jest na wniosek matki i również w tym przypadku, pracodawca nie może odmówić udzielenia go.

W czasie przebywania na urlopie rodzicielskim ubezpieczonej chorobowo matce przysługuje zasiłek wysokości

  • 100% przeciętnego wynagrodzenia za pierwsze 6 tygodni (ciąża mnoga: 8 tygodni),

  • 60% przeciętnego wynagrodzenia za pozostały okres,

  • 80% za cały okres, jeśli kobieta złożyła nie później niż 21 dni po porodzie wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.


Jak aplikować?

Aby przesłać swoje CV, użyj formularza rekrutacyjnego.

Infolinia rekrutacyjna:

  +48 32 441 91 50