RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE chcemy przekazać kilka informacji.

I. Cel RODO
Wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni prawo do prywatności.

II. Administrator danych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Personnel International BPO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 35 współpracujący z firmami, z  którymi  zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych.

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią oraz w celu podpisania umowy.

 

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą w celu świadczenia procesów rekrutacyjnych.

Dane osobowe osób zatrudnianych przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pana/Pani danych dla celów podatkowych, rachunkowych oraz przechowywania danych dla celów archiwalnych.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w inny sposób niż zautomatyzowany.

 IV. Odbiorcy danych

 Odbiorcą danych osobowych kandydatów do pracy będą podmioty konieczne w celu realizacji procesów rekrutacyjnych, realizacji działalności Administratora (np. kancelarie prawne, firmy informatyczne, firmy kurierskie).

Odbiorcą danych osobowych osób zatrudnianych będą podmioty konieczne w celu zawarcia umowy       o pracę, umowy zlecenie, wszelkich dokumentów wynikających z Kodeksu Pracy, obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych, realizacji działalności Administratora (np. kancelarie prawne, firmy informatyczne, firmy kurierskie, firmy księgowe).

 V. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane  osobowe obywateli spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być przekazywane do państw trzecich. Dokładamy wszelkiej staranności przy zabezpieczeniu danych osobowych.

VI. Okres przechowywania danych

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa, potrzebny do realizacji procesów rekrutacyjnych lub do końca okresu przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe osób zatrudnianych będą przechowywane przez okres wymagany przez Kodeks Pracy, potrzebny do realizacji umowy lub do końca okresu przedawnienia roszczeń.

 VII. Przysługujące prawa

 Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem.

 VIII. Informacja o skardze do organu nadzoru

 Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza postanowienia RODO.

 IX. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Dla kandydatów do pracy jest warunkiem prawidłowej realizacji procesów rekrutacyjnych.

Dla osób zatrudnianych jest warunkiem prawidłowej realizacji zawarcia umowy o pracę, umowy zlecenie oraz wszelkich dokumentów wynikających z Kodeksu Pracy, obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych, realizacji działalności Administratora.

 X. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)

 Dane kontaktowe:

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Personnel International BPO Sp. z o.o., ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry.

 


 

INFORMATION CLAUSE

 

In connection with the entry into force on May 25th, 2018, Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repeal of Directive 95/46/WE. There is some information:

 I. The purpose of the “RODO”

It introduces and unifies the rules for the processing of personal data throughout the European Union. In particular, it takes care of the security of personal data and protects the right to privacy.

 II. Data administrator

The administrator of personal data is Personnel International BPO Sp. z o.o. based in Tarnowskie Góry, Gliwicka Street 35 cooperating with companies, with which data processing entrustment agreements have been concluded.

 III. Objectives and legal basis of processing

Personal data will be processed on the basis of art. 6 par. 1 lit. b and c RODO, i.e. based on the necessity of processing for purposes resulting from legitimate interests pursued by the Administrator or by a third party in order to sign the contract.

Personal data of candidates to job will be processed to provide recruitment processes.
Personal data of employees will be processed for the purpose related to establishing and conducting of the employment process. In addition, the law requires to process data for tax purposes, accounting and data storage for archival purposes.

Personal data will be processed in an automated way and in a way other than automated.

 IV. Recipients of data

Recipients of personal data of job candidates will be entities necessary for the implementation of recruitment processes, implementation of the Administrator's activities (e.g. law firms, IT-companies, courier companies).

The recipient of personal data of employees will be entities necessary to conclude an employment contract, contract agreement and all documents arising from the Labor Code, tax and insurance obligations, implementation of the Administrator's activities (e.g. law firms, IT-companies, courier companies, accounting companies).

 V. Transmission of data to the third countries

Personal data of citizens of the European Economic Sphere will not be transferred to the third countries.

Personal data of citizens from outside the European Economic Sphere may be transferred to the third countries. We make every effort to secure personal data.

VI. The period of data storage

Personal data of job candidates  will be stored for the period required by law, necessary to carry out recruitment processes or until the end of the limitation period for claims.
Personal data of employees will be stored for the period required by the Labor Code, needed to perform the contract or until the end of the limitation period for claims.

VII. Existing rights

The following rights related to the processing of personal data:

 • the right to access personal data,
 • the right to request the correction of personal data,
 • the right to request the deletion of personal data,
 • the right to demand restricting the processing of personal data,
 • the right to object to the processing of data due to your special situation - in cases there process of data on the basis of  legitimate interest,
 • the right to transfer personal data, i.e. the right to receive personal data from the Administrator, in a structured, commonly used, machine-readable IT format. You may send this data to another data administrator or request that sends this data to another administrator. However, it’s happens only if such a message is technically possible. The right to transfer personal data is only due to the data that process on the basis of an agreement or on the basis of the consent expressed.

To use the above rights, please contact the Administrator.

VIII. Information about the complaint to the supervisory brunch

Opportunity to write letter of complaint to the President of the Office for Personal Data Protection if   the processing personal data violates the provisions of the “RODO”.

IX. Information on voluntary data submission

Providing personal data is voluntary

For job candidates  it is a condition for the proper implementation of the recruitment processes.

For employees, it is a condition for the proper implementation of the employment contract, contract agreement  and all documents arising from the Labor Code, tax and insurance obligations, implementation of the Administrator's activities

XContact to the Data Protection Inspector (IOD)

Contact details:

e-mail address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

post-office address: Data Protection Supervisor Personnel International BPO Sp. z o.o., Gliwicka Street 35, 42-600 Tarnowskie Góry.

 


 

Інформаційний вісник

 

Після вступу в право чинності 25 травня 2018 року постанова Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року,  у захисті фізичних осіб щодо обробки персональних даних і про вільне переміщення таких даних та їх скасування, відповідно до Директиви 95/46/WE інформуємо:

 I. Мета RODO (РОДО)

Вводить та об'єднує правила обробки персональних даних у всьому Європейському Союзі, зокрема, дбає про безпеку персональних даних і захищає право на конфіденційність.

II.Адміністратор даних

Адміністратор ваших персональних даних - Personnel International BPO Sp. z o.o., фірма розташова в Тарновських Гурах, вул. Глівіцька, 35, співпрацює з компаніями, з якими укладено договори про доручення обробки персональних даних.

III. Цілі та правова основа обробки даних

Ваші особисті дані будуть оброблятися на основі статті. 6 пар. 1/б і в RODO, тобто.,виходячи з необхідності переробки для отримання із законних інтересів, здійснюється адміністратором або третьою стороною з метою підписання договору.

Особисті дані кандидатів на роботу будуть оброблятися з метою забезпечення процесу прцевлаштування.
Особисті дані працівників будуть оброблятися з метою, пов’язаною зі встановленням та проведенням трудового процесу. Крім того, закон вимагає від нас обробляти Ваші персональні дані для цілей оподаткування та бухгалтерського обліку та зберігати їх для архівних цілей.

Особисті дані будуть оброблятися автоматично.

IV. Одержувачі даних

Одержувачами персональних даних кандидатів на роботу будуть суб'єкти, необхідні для здійснення процесу підбору персоналу, здійснення діяльності Адміністратора (наприклад, юридичні фірми, ІТ-компанії, кур'єрські компанії).
Одержувачем персональних даних працівників будуть суб'єкти, необхідні для укладення трудового договору, контрактної угоди, усіх документів, що випливають із Трудового кодексу, податкових та страхових зобов’язань, здійснення діяльності Адміністратора (наприклад, юридичні фірми, ІТ-компанії, кур'єрські компанії, бухгалтерські компанії).

V. Передача даних третім країнам

Особисті дані громадян Європейського економічного простору не будуть передані третім країнам.

Особисті дані громадян за межами Європейської економічної зони можуть бути передані в треті країни.Ми докладаємо всіх зусиль для забезпечення захисту персональних даних.

VI. Період зберігання даних

Персональні дані претендентів на роботу зберігатимуться протягом періоду, визначеного законодавством та необхідного для процесу прийняття на роботу або до закінчення періоду обмеження вимог.
Особисті дані працівників зберігатимуться протягом періоду, вказаного у Кодексі Праці, необхідного для виконання договору або до закінчення періоду обмеження вимог.

VII. Існуючі права

Права, пов'язані з обробкою персональних даних:

 • право доступу до персональних даних;
 • право вимагати виправлення персональних даних;
 • право вимагати видалення персональних даних;
 • право вимагати обмеження обробки персональних даних;
 • право заперечувати проти обробки даних, у конкретній ситуації - в тих випадках, коли дані обробляються на основі наших законних інтересів;
 • право на передачу персональних даних, тобто право на отримання від адміністратора персональних даних в структурованому, широко використаному  комп'ютерному форматі, придатному до технічного прочитання. Можливість  надсилати або вимагати відправлення цих даних іншому адміністратору. Однак це можливо зробити лише в тому випадку, якщо це повідомлення є технічно можливим. Право на передачу персональних даних відбувається лише за даними, які обробляються на підставі угоди  або на підставі вираженої згоди.

Щоб скористатися наведеними вище правами, зверніться до адміністратора.

VIII. Інформація про скаргу до наглядового органу

Надається  право на скаргу  Президенту Управління із захисту персональних даних у разі, якщо обробка персональних даних порушує положення RODO.

IX. Інформація про добровільне подання даних

Надання ваших персональних даних для обробки є добровільним рішенням.
Для кандидатів на роботу це є умовою правильного здійснення процесів підбору персоналу.
Для працівників це умова належного виконання трудового договору, контрактної угоди та всіх документів, що випливають із Кодексу законів про працю, податкових та страхових зобов’язань, здійснення діяльності Адміністратора.

X. Контактні дані інспектора захисту даних (IOD)

Контактна інформація:

адреса електронної пошти: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Поштова адреса: Персонал з питань захисту даних Personnel International BPO Sp. z o.o., вул. Глівіцка 35, 42-600 Тарновські Гури (ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry).